Terapia afazji

Zaburzeniom językowym w afazji często współtowarzyszą inne deficyty będące skutkiem uszkodzenia mózgu. Mogą to być:

 • tzw. deficyty poznawcze np. zaburzenia uwagi, pamięci
 • zaburzenia złożonych czynności ruchowych przy braku niedowładu (upośledzenie wykonywania wyuczonych czynności) – tzw apraksja lub dyspraksja
 • zaburzenia analizy bodźców zewnętrznych (wzrokowych, słuchowych lub dotykowych – tzw. agnozja
 • deficyty wzrokowe (ubytki pola widzenia)
 • deficyty postrzegania (tzw zespół pomijania/zaniedbywania stronnego – najczęściej brak świadomości istnienia i niedostrzeganie jednej połowy pola widzenia lub jednej połowy ciała)
 • deficyty ruchowe i czuciowe, dotyczące najczęściej kończyn jednej połowy ciała oraz, co istotne z logopedycznego punktu widzenia, porażenia czy niedowłady mięśni twarzy, języka i podniebienia miękkiego i inne
 • inne: np. zaburzenia napędu (adynamia, spowolnienie)

Afazja pociąga też często za sobą niekorzystne objawy ze sfery emocjonalno-motywacyjnej, takie jak: częste zmiany nastroju (tzw. labilność emocjonalna), obniżone samopoczucie, smutek, rezygnacja, izolowanie się od ludzi, lęk przed wychodzeniem z domu, nie rzadko depresja.
Najlepsze efekty daje całościowe podejście do problemów osoby z afazją i kompleksowy model rehabilitacji afazji obejmujący poniższe cele.

 1. Przede wszystkim:
  • jakościowa i ilościowa poprawa mowy oraz jej rozumienia oraz restytucja czytania i pisania
 2. Ale także:
  • poprawa mechanizmów uwagi i pamięci
  • poprawa sprawności całego aparatu mowy w przypadku występowania niedowładów mięśni warunkujących prawidłową mimikę twarzy, artykulację, połykanie, a czasem też mięśni odpowiadających za oddychanie i fonację (w przypadku współwystępującej dyzartrii)
  • eliminacja niektórych innych zaburzeń towarzyszących afazji np. zaburzeń praksji czy zaniedbywania stronnego
 3. I wreszcie co równie ważne:
  • poprawa ogólnego samopoczucia pacjenta
  • redukcja lęku w kontaktach z osobami spoza rodziny
  • budzenie motywacji do intensywnej walki o powrót mowy
  • pomoc w „odnalezieniu się” w życiu na nowo